Öğretim Üyeleri ve Araştırma Konuları

Prof. Dr. Hanzade Açma:Enerji ve Çevre, Yakıtlar ve Yakma Sistemleri, Termal Analiz, Kömürün Yanma Kimyası, Biyokütle Termal Dönüşüm Süreçleri
Prof. Dr. Göktuğ Ahunbay:Karbon tutumu. CO2 ayırma membranları. Zeolit ve MOF adsorbanlar. Moleküler modelleme ve simülasyon ile malzemelerin yapı-performan ilişkilerinin incelenmesi. Protein adsorpsiyonu. Akışkanların Faz Dengeleri.
Prof. Dr. Nuran Deveci Aksoy:Ayırma işlemleri, Enzim izolasyonu, saflaştırılması ve karakterizasyonu , Atıksuların arıtımı, Bakteriyel Özütleme, Atık değerlendirme
Prof. Dr. Hüsnü Atakül:Akışkan Yatak Teknolojisi, Sorbentler ve Sıcak Gazların Kükürtlü Bileşiklerden Arındırılması, Flaş Kalsinasyon Prosesleri, Kömür ve Kömür Teknolojileri
Prof. Dr. A. Nusret Bulutçu:Endüstriyel Kimya, İnorganik Teknolojiler, Bor Teknolojisi, Faz Dengeleri
Prof. Dr. A. Tunçer Erciyes:Organik Teknolojiler, Polimer Kimya ve Teknolojisi, Ayırma Teknikleri (Yüksek Vakum Distilasyonu (Moleküler Distilasyon), Çok Komponentli Distilasyon ve Ekstraksiyon) Bitkisel Yağlar, Yağların Kopolimerizasyonu
Prof. Dr. Ayşe Erdem:Zeolitler (Sentezi, İnce Filmlerinin ve Kaplamalarının Hazırlanması, Karakterizasyonu, Uygulamaları), Kinetik ve Kataliz, Membranlar, Isı Pompaları
Prof. Dr. Birgül Tantekin Ersolmaz:Membranlı Ayirma Prosesleri, Polimerik Membran Hazırlama ve Polimerik ince Filmler, Zeolitik ve Zeolit Katkılı Membranlar, Taşınım Olayları, Matematiksel Modelleme
Prof. Dr. F. Seniha Güner:Polimer/Biyopolimer Sentezi & Karakterizasyonu, Polimerlerin Biyolojik Ortamdaki Uygulamaları, Biyopolimer Filmlerin Yüzey Modifikasyonları, Polimerlerin Akış Özelliklerinin Belirlenmesi
Prof. Dr. Hale Gürbüz:Bor Bileşikleri Üretim Teknolojileri, Fosforik Asit ve Fosfatlı Gübreler Üretim Teknolojileri, Kristalizasyon (Çözelti ve Eriyikten), Presipitasyon, Egzoz Katalizörleri
Prof. Dr. Yüksel Avcıbaşı Güvenilir:Biyopolimerler Sentezi ve Uygulamaları, Biobozunma, Enzim Teknolojisi (Saflaştırma, Karakterizasyon, İmmobilizasyon), Fermentasyon Uygulamaları, Temel İşlemler
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu:Atık Geri Kazanım Teknolojisi, Biyorafineri, Biyoyakıt Teknolojisi, Enerji Teknolojisi, Motor Yakıtı Teknolojisi, Yağlama Yağları, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
Prof. Dr. Sadriye Küçükbayrak Oskay: Termodinamik, Yakıtlar
Prof. Dr. Ayşegül Ersoy Meriçboyu:Enerji Dönüşüm Teknolojileri; Enerji ve Çevre; Baca Gazı Desülfürizasyonu; Sorbent Hazırlama; Kalsinasyon ve Sülfatasyon Tepkime Kinetiği; Biyokütle Karbonizasyonu; Cam-Seramik ve Biyoaktif Cam Üretimi
Prof. Dr. Hasancan Okutan:Atıktan Enerji Üretimi; Yakma, Gazlaştırma, Piroliz; Yer Altı Kömür Gazlaştırma; Çözelti Madenciliği; Gaz Arıtım Teknolojileri; Hava Kirliliği ve Kontrolü
Prof. Dr. Gülhayat Nasün Saygılı:Temel İşlemler, Akışkanlar Mekaniği
Prof. Dr. Ahmet Sirkecioğlu:Zeolitlerle iyon degisimi ve adsorpsiyon
Prof. Dr. Melkon Tatlıer: Zeolit Sentezi, Çekirdeklenme ve Kristal Büyümesi, Çeşitli Uygulamalarda Kullanılabilecek Zeolit Kaplamalarının Hazırlanması, Adsorpsiyon Isı Pompaları, Fraktal Analiz
Prof. Dr. Melek Tüter: Biyoteknoloji, Enerji Teknolojisi, Organik Teknolojiler, Polimer Teknolojisi, Yağ Teknolojisi, Yağ Kimyasalları, Bitkisel Enzimler
Prof. Dr. Güldem Üstün:Bitkisel Yağ Teknolojisi, Lipid Biyoteknolojisi, Enzim Teknolojisi, Biyokimyasal Prosesler, Selüloz ve Kağıt Teknolojisi. *Araştırma Tez Konuları: Enzimatik yağ ve antioksidan ekstraksiyonu, Enzimatik fosfolipid giderilimi, Yağların omega-3 asitlerince zenginleştirilmesi.
Prof. Dr. Serdar Yaman:Enerji Teknolojileri, Kömür, Biyokütle, Termal Dönüşüm Süreçleri, Piroliz, Gazlaştırma,Termogravimetri
Prof. Dr. Ferhat Yardım: Karbonlu Malzemeler, Akışkan Yatakta Yanma, Hava Kirliliği, Sentetik Yakıtlar
Prof. Dr. Reha Yavuz:Yeni ve Yenilenebilir Yakıt Teknolojisi, Kömür-Su Karışımları, Adsorpsiyon, Aktif Karbon Teknolojisi
Doç. Dr. Alper Aydın: Faz Değiştiren Malzemeler
Doç. Dr. Moiz Elnekave:Zeolit Sentezi, Zeolit kaplamaları, Kirlilik Yükü Yüksek Atıksuların Arıtımı, Hava Kirliliği, Kimya Mühendisliği Ünit Operasyonları.
Doç. Dr. Melek Mümine Erol:Cam, Cam-seramik ve Seramik Malzemeler, Endüstriyel Atıklar, Enerji ve Çevre, Biyokütle, Aktif karbon, Adsorpsiyon, Biyomalzemeler, Kemik Doku Mühendisliği, Polimer/cam kompozit/nanokompozit yapı iskeleleri
Doç. Dr. Elif Genceli Güner:Kristalizasyon, Mineroloji
Doç. Dr. Devrim Barış Kaymak:Kimyasal Proses Mühendisliği: Kimyasal Proseslerin Benzetimi ve Modellenmesi - Proses Tasarım - Proses Kontrol
Yrd. Doç. Dr. Gamze Gümüşlü Gür: Yüzey bilimi, katalizör ve reaksiyon teknolojileri, reaksiyon mekanizmaları, yoğun metalik membranlar, hidrojen teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kızıl:Titreşim Temelli Spektroskopi, Kemometri, İyonlaştırıcı Enerjinin Radyokimyasal Etkileri, Gıda İrradyasyonu ve Radyoterapi. Nanoyapılı Metalik Malzeme Üretimi, Nanoparçacık ve Nanoçubuk Temelli Biyotanı, Mikroçip Üzerinde Bottom-up Assembly Tekniğini Kullanarak Nanoboşluk Hazırlamak.
Yrd. Doç. Dr. Özge Kürkçüoğlu Levitas: Biomoleküllerin dinamiğinin matematiksel modellenmesi; Protein/DNA/RNA/ligand kompleks yapılarının yapı-işlev ilişkilerinin incelenmesi; Elastik Ağyapı Modelleri (Anisotropic network model, Gaussian network model), moleküler dinamik, Brownian dinamiği gibi modellerin çeşitli protein yapılarına uygulanması; yeni matematiksel modelleme metotlarının geliştirilmesi
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Arifoğlu:Enerji ve Çevre, Biyokütle, Aktif karbon, Adsorpsiyon, Baca Gazı Desülfürizasyonu, Biyoaktif Cam Üretimi
Öğr. Gör. Dr. Nalan Erdöl Aydın: Hava Kirliliği, Atık sulardan ağır metal ve bor giderimi, Bor mineralinden hydroxiapatit üretimi
Öğr. Gör. Dr. Osman Eksik: Grafen ve Grafit Teknolojileri
Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Atalay Oral: Membran Teknolojisi
Öğr. Gör. Dr. Cemile Yerlikaya: Temel İşlemler
Araş. Gör. Dr. Yaşar Volkan Arıncı:Çevre Kirliliği Araştırmaları, Gıda Kimyası