Prof. Dr. Hanzade Açma: Enerji ve Çevre, Yakıtlar ve Yakma Sistemleri, Termal Analiz, Kömürün Yanma Kimyası, Biyokütle Termal Dönüşüm Süreçleri

Prof. Dr. Melek Mümine Erol: Cam, Cam-seramik ve Seramik Malzemeler, Endüstriyel Atıklar, Enerji ve Çevre, Biyokütle, Aktif karbon, Adsorpsiyon, Biyomalzemeler, Kemik Doku Mühendisliği, Polimer/cam kompozit/nanokompozit yapı iskeleleri

Prof. Dr. Birgül Tantekin Ersolmaz: Membran Bilimi ve Teknolojisi, Polimer ve Polimer Esaslı Kompozit Membranlar, Gaz ve Sıvı Ayırma Süreçleri, Karbon Tutumu, Polimer Malzemeler,  Mühendislik Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon

Prof. Dr. F. Seniha Güner: Polimer/biyopolimer sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları, İlaç taşıyıcı sistemlerinin tasarımı, Polimerlerin yüzey modifikasyonu, Polimer eriyiklerin ve çözeltilerin akış özelliklerinin belirlenmesi

Prof. Dr. Hale Gürbüz: Kimyasal, gıda, farmasötik üretim süreçlerinde malzemelerin üretimi, saflaştırılması ve geri kazanımı için kristallendirme, sıvı-sıvı ekstraksiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu, iyon değişimi, adsorpsiyon, fotokataliz ve emülsiyon teknolojileri uygulamaları

Prof. Dr. Yüksel Avcıbaşı Güvenilir: Biyopolimerler Sentezi ve Uygulamaları, Biobozunma, Enzim Teknolojisi (Saflaştırma, Karakterizasyon, İmmobilizasyon), Fermentasyon Uygulamaları, Temel İşlemler

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu: Biyorafineriler, Biyoyakıt Teknolojisi, Enerji Teknolojisi, Motor Yakıtları; Yağlama Yağları, Atık İleri Dönüşümü,Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi(YDD); Ekotasarım; Endüstride Sürdürülebilirlik Yönetimi; Karbon Ayak İzi; Su Ayak İzi; İklim Dirençli Endüstri

Prof. Dr. Ayşegül Ersoy Meriçboyu: Enerji Dönüşüm Teknolojileri; Enerji ve Çevre; Baca Gazı Desülfürizasyonu; Sorbent Hazırlama; Kalsinasyon ve Sülfatasyon Tepkime Kinetiği; Biyokütle Karbonizasyonu; Cam-Seramik ve Biyoaktif Cam Üretimi

Prof. Dr. Hasancan Okutan: Atıktan Enerji Üretimi; Yakma, Gazlaştırma, Piroliz; Yer Altı Kömür Gazlaştırma; Çözelti Madenciliği; Gaz Arıtım Teknolojileri; Hava Kirliliği ve Kontrolü

Prof. Dr. Gülhayat Nasün Saygılı: Temel İşlemler, Akışkanlar Mekaniği

Prof. Dr. Ahmet Sirkecioğlu: Zeolitlerle iyon degisimi ve adsorpsiyon

Prof. Dr. Ömer Şahin: Kristalizasyon, Bor Teknolojileri, Hidrojen Üretimi, Katalizör, Yakıt Pili, Aktif Karbon Üretimi, Kalsinasyon, Adsorpsiyon, Kurutma

Prof. Dr. Melkon Tatlıer: Zeolit Sentezi, Çekirdeklenme ve Kristal Büyümesi, Çeşitli Uygulamalarda Kullanılabilecek Zeolit Kaplamalarının Hazırlanması, Adsorpsiyon Isı Pompaları, Fraktal Analiz

Prof. Dr. Melek Tüter: Biyoteknoloji, Enerji Teknolojisi, Organik Teknolojiler, Polimer Teknolojisi, Yağ Teknolojisi, Yağ Kimyasalları, Bitkisel Enzimler

Prof. Dr. Serdar Yaman:Enerji Teknolojileri, Kömür, Biyokütle, Termal Dönüşüm Süreçleri, Piroliz, Gazlaştırma,Termogravimetri

Prof. Dr. Ferhat Yardım: Karbonlu Malzemeler, Akışkan Yatakta Yanma, Hava Kirliliği, Sentetik Yakıtlar

Prof. Dr. Reha Yavuz:Yeni ve Yenilenebilir Yakıt Teknolojisi, Kömür-Su Karışımları, Adsorpsiyon, Aktif Karbon Teknolojisi

Doç. Dr. Alper Aydın: Faz Değiştiren Malzemeler, Isı Depolama

Doç. Dr. Nalan Erdöl Aydın: Hava kirliliği ve kontrolü, Atık sulardan ağır metal ve bor giderimi, Biyomalzemeler

Doç. Dr. Elif Genceli Güner: Kristalizasyon, Mineroloji

Doç. Dr. Devrim Barış Kaymak: Kimyasal Proses Mühendisliği: Kimyasal Proseslerin Benzetimi ve Modellenmesi - Proses Tasarım - Proses Kontrol

Doç. Dr. Özge Kürkçüoğlu Levitas: Biomoleküllerin dinamiğinin matematiksel modellenmesi; Protein/DNA/RNA/ligand kompleks yapılarının yapı-işlev ilişkilerinin incelenmesi; Elastik Ağyapı Modelleri (Anisotropic network model, Gaussian network model), moleküler dinamik, Brownian dinamiği gibi modellerin çeşitli protein yapılarına uygulanması; yeni matematiksel modelleme metotlarının geliştirilmesi

Doç. Dr. Çiğdem Atalay Oral: Membran Teknolojisi

Doç. Dr. Nil Özbek: Elektrokimyasal Ayırma Teknolojileri, Hava ve Su Arıtımı, Ayırma İşlemleri, Spektroskopik Analizler

Doç. Dr. Sinan Kutluay: Gaz ve Sıvı Adsorpsiyon Prosesleri, Bor Teknolojileri, Manyetik Nanoparçacıklar, Aktif Karbon, Deneysel Tasarım, Kimyasal Proseslerin Simülasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Elif Öztürk Er: Nanomalzeme Katkılı Biyomalzeme Üretimi, Manyetik Nanopartiküller, Kütle Spektrometresi, Biyoişaretleyici Tespiti, Metabolomikler, Kromatografi Sistemlerinde Eser Seviyelerde Tayinler, İnorganik ve Organik Kirleticilerin Tayinleri

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gümüşlü Gür: Yüzey bilimi, katalizör ve reaksiyon teknolojileri, reaksiyon mekanizmaları, yoğun metalik membranlar, hidrojen teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Kızıl: Biyomalzeme mikroyapısının Kimyasal Görüntülenmesi, Kanser Spektrohistopatolojisi, Çözelti bazlı Nanomalzeme Sentezi, Hedef odaklı Nanomalzeme Fonksiyonalizasyonu, Nanoelektronik için Çip üzerinde Nanotel Aygıt Üretimi: DNA Nanoelektronik ve Moleküler Elektronikte kullanımı

Dr. Araş. Gör. Ayşe Arifoğlu: Enerji ve Çevre, Biyokütle, Aktif karbon, Adsorpsiyon, Baca Gazı Desülfürizasyonu, Biyoaktif Cam Üretimi

Dr. Araş. Gör. Cemile Yerlikaya: Temel İşlemler

Dr. Yaşar Volkan Arıncı: Çevre Kirliliği Araştırmaları, Gıda Kimyası